Совещание киевских студентов анархистов-синдикалистов

Дубовик

02-12-2008 16:31:07

В субботу 29 ноября прошло общекиевское собрание Независимого студенческого профсоюза "Прямое действие" (анархо-синдикалистского).

Присутствовали представители пяти ВУЗов.

Были приняты программа, оговорена стратегия развития.
***************************
Програма

1. Сучасна освіта

Освіта в Україні авторитарна. Вона грунтується на засадах конкурентної боротьби, ієрархічності та владності. Це призводить до соціальної атомізації і, відповідно, неналежного розвитку інститутів взаємодопомоги та солідарності. Така ситуація унеможливлює існування свободи та рівності в студентському середовищі.
Органи студентського самоврядування та "офіційні" професійні спілки в більшості не виконують свої обов'язки щодо захисту інтересів студентів, забезпечення їх реальної участі у вирішенні питань учбового
процесу, часто перебуваючи на контролі адміністрації навчального закладу.
В умовах все більшого розповсюдження ринкових відносин на освіту, навчання стає менш доступним для малозабезпечених груп населення, навчальні заклади приділяють увагу прибутку, а не якісній допомозі
студентам у поглибленні своїх знань та покращенні розумових здібностей. При цьому умови проживання студентів в гуртожитках та матеріально-технічна база інститутів залишають бажати кращого.
Влада не зацікавлена в радикальних та якісних змінах освітнього процесу. Ми можемо спостерігати перманентні реформи, косметичні зміни, які не вирішують проблеми освіти.
Ми впевнені, що реальне покращення освіти може відбутися лише як результат низового студентського руху, розвинутого студентсько-викладацького самоврядування, які будуть стверджувати основи свободи, солідарності та братерства в навчальних закладах. Таким чином, ми відстоюємо принципи лібертарної (вільної) педагогіки.

2. Мета та завдання

Завданнями профспілки є створення низової студентської організації на вільних, горизонтальних засадах координування своєї діяльності. Така організація має поступово заміщати функції адміністрації навчального
закладу, формувати відносини студентів на принципово нових началах.
Мета профспілки є регулювання навчального процесу та відносин в навчальному закладі студентсько-викладацьким самоврядуванням.

Враховуючи вплив навчального процесу на формування особистості, а отже і на суспільство в цілому, констатуємо, що присутність авторитарних
принципів в системі освіти глибоко негативно впливає на суспільні відносини. У зв"язку з цим ми не можемо залишатися байдужими до всіх визвольних, низових рухів і вважаємо необхідними брати активну участь
в допомозі всім, хто вирішив боротися за свої свободи.
Ми також виражаємо свою солідарність з закордонними незалежними студентськими профспілками, різноманітними визвольними рухами зарубіжжя. Справа визволення освіти від авторитаризму є спільною для
студентів всіх країн.

3. Повсякденна діяльність

У своїй повсякденній діяльності ми зосереджуємося на таких напрямках діяльності:

Участь в студентській боротьбі:
- Захист та розширення прав та інтересів студенства (умови навчання, стипендії, гуртожитки і.т.д)
- Боротьба за обмеження прав адміністрації аж до заміщення її функцій студентсько-викладацьким самоврядуванням.
Участь в соціальній боротьбі:
- Боротьба за свободу слова, друку, зборів, недоторканності особистості і.т.д.
- Боротьба проти шовінізму в усіх його проявах, всіх антигуманних рухів та явищ.
Методи нашої діяльності в цих напрямках:
- Поширення нашої позиції в письмовій та усній формах, випуск газет, журналів, листівок, культурно-просвітницька діяльність.
- Акції прямої дії: пікети, демонстрації, пасивний спротив, страйки й інші методи боротьби, вибір яких профспілка залишає за собою.
- Створення альтернативних соціальних інститутів.

Хай живе самоврядування!
Свобода, рівність, студентська солідарність!

Дубовик

02-12-2008 16:32:50

Я надеюсь, всем более-менее понятен текст на украинском? Если нет, - можно перевести.

Чизес

02-12-2008 17:16:42

Настроение у меня хреновое, столкнулся ссегодня с тем как "ловко" работает мусарка.Блядь, какая жатва ждёт спецслужбы! Аж противно! Похоже в СССР тотальный контроль и эмансипировал граждан, все были либо комсомольцы, либо членами партии, либо стукачами, либо сексотами, и тотальное рабство освобождало людей, все были и свободны вобщем то. А сейчас мы унаследовали от СССР огромную сеть всяких провокаторов-вербовщиков и стукачей энтузиастов вроде фашистов, и всё это приводит к тому что необычайно возрасло число всяких неблагонодёжных, поднадзорных - свобода ведь кака бы. Вот те кто стоял на майдане ведь всех их "ющенко" занёс в списки неблагонадёжных, угрожающих его режиму уже, как пить дать.

Дубовик

02-12-2008 17:23:17

Чизес писал(а): Похоже в СССР тотальный контроль и эмансипировал граждан, все были либо комсомольцы, либо членами партии, либо стукачами, либо сексотами,

Лично я не принадлежал ни к одной из этих категорий. В комсомле не был, в партии тем более, стукачом-сексотом даже не предлагали стать...

aka ankaz

02-12-2008 20:18:11

ты не успел. нас с Леоном КГБешник прямо в лифте второго корпуса КГУ пытался вербовать... но это уже на излете было. а сейчас уже другое время. буквально сегодня человека в мусарне по поводу пикета в воскресенье прессовали, пугали уголовкой, исключить из универа, предлагали сотрудничество. вот так все возвращается... вам в Украине, пожалуй, повезло.

Kava

03-12-2008 14:13:12

Перевод:
Программа

1. Современное образование

Образование в Украине авторитарно. Оно основывается на принципах конкурентной борьбы, иерархичности та властности. Это ведёт к социальной атомизации и, соответственно, плохому развитию институтов взаимопомощи и солидарности. Такая ситуация нивелирует существование свободы и равенства в студенческой среде.

Органы студенческого самоуправления и официальные профессиональные союзы в большинстве своём не выполняют свои обязанности касательно защиты интересов студентов, обеспечения их реального участия в решении вопросов связанных с учебным процессом, часто будучи на контроле администрации учебного заведения.

В условиях всё большего распространения рыночных отношений на образование, обучение становится менее доступным для малообеспеченных групп населения, учебные заведения уделяют внимание прибыли, а не качественной помощи студентам в углублении своих знаний и умственных способностей. При этом условия проживания студентов в общежитиях и материально-техническая база институтов оставляют желать лучшего.

Власть не заинтересована в радикальных и качественных изменениях образовательного процесса. Мы можем наблюдать перманентные реформы, косметические изменения, которые не решают проблем образования.

Мы уверены, что реальное улучшение образования может произойти лишь как результат низового студенческого движения, развитого студенческо-преподавателького самоуправления, которые будут отстаивать основы свободы, солидарности, братства в учебных заведениях. Таким образом, мы выступаем за принципы либертарной (свободной) педагогики.

2. Цель и задачи

Задача профсоюза – создание низовой студенческой организации на свободных, горизонтальных принципах координирования своей деятельности. Такая организация должна постепенно перебирать на себя функции администрации уебного заведения, формировать отношения студентов на принципиально новых началах.

Целью профсоюза есть регулирование учебного процесса та отношений в учебном заведении студенческо-преподавательским самоуправлением.

Учитывая влияние учебного процесса на формирование личности и таким образом на общество в целом, констатируем, что присутствие авторитарных принципов в системе образования глубоко негативно влияет на общественные отношения. В связи с этим, мы не можем оставатся безразличными ко всем освободительным, низовым движениям и считаем необходимым брать активное участие в помощи всем, кто решил вести борьбу за свои свободы.

Мы также выражаем свою солидарность с независимыми иностранными студенческими профсоюзами, разнообразными освободительными движениями зарубежья. Дело освобождения образования от авторитаризма общее для студентов всех стран.

3. Каждодневная деятельность

В своей каждодневной работе мы сосредотачиваемся на таких направлениях деятельности:

Участие в студенческой борьбе:
- Защита та расширение прав и интересов студенчества (условия обучения, стипендии, общежития и.т.д.)
- Борьба за ограничения прав администрации вплоть до замещения её функций студенческо-преподавательским самоуправлением.

Участие в социальной борьбе:
- Борьба за свободу слова, печати, собраний, неприкосновенности личности и.т.д.
- Борьба против шовинизма во всех его проявлениях, всех антигуманных движений и явлений.

Методы нашей деятельности в этих направлениях:
- Распространение наших идей в письменной и устной форме, выпуск газет, листовок, культурно-просветительская деятельность.
- Акции прямого действия: пикеты, демонстрации, пассивное сопротивление, забастовки и другие методы борьбы, выбор которых профсоюз оставляет за собой.
- Создание альтернативных социальных институтов.

Да здравствует самоуправление!
Свобода, равенство, студенческая солидарность

Леон Чёрный

03-12-2008 14:15:40

Зато мне повезло быть активистом движения студенческого самоуправления и профсоюза. И мне есть, что с чем сравнить....

Чизес

10-12-2008 02:37:20

Дубовик писал(а):Лично я не принадлежал ни к одной из этих категорий. В комсомле не был, в партии тем более, стукачом-сексотом даже не предлагали стать...


Во как? А вы действительно анархист? Вербовка это первое с чем я столкнулся конце 90х, причём "неверные" из нас, анархистов, нагло демонстрировали свою принадлежность к спецслужбам, и даже как бы рекламировали выгоды из этого проистекающие. Я вот просто проживая на Украине столкнулся с провокатором-вербовщиком из вечно обивающих пороги свидетелей Иеговы, это просто свежак, последний прикол, вот это только-только произошло. Вы что на какой то другой планете живёте? Или это у нас на Украине всё так круто?

Дубовик

10-12-2008 12:34:34

Анархист. Не стукач :). Беседы с СБУ имел. Вербовать меня, видимо, решили нецелесообразным. Такие варианты есть.
У Самурая, например, - извини, С., я тебя сдам - когда-то близкий человек в ответ на предложение стучать ударил того гебиста грязной тряпкой по морде. И ничего.