Обращение Латвийской группы анархистов по поводу 16 марта

elRojo

14-03-2012 10:46:46

В нашей стране весна традиционно начинается с подготовки и проведения дня памяти Латышского легиона. Люди снова вспоминают обиды прошлого века, делятся на группировки и живут в воображаемой войне. Но человек склонен превращать мысли в действие — такова наша природа. И уже целые поколения выросли со спящей в подсознании или осознаваемой «аксиомой», что каждый русский является империалистом, по ночам мечтающим, как же погубить Латвию, а каждый латыш — нацистом. Какое будущее у страны, в которой общество разделено такими настроениями? Плохим миром, при малейшей искре грозящим вспыхнуть этнической гражданской войной! Каждый такой марш (а часто и «противодействующие» мероприятия) нагнетает разобщённость — давно уже они собирают преимущественно не самих легионеров, а молодых нацистов, со свастиками на рукавах и пропагандой национальной ненависти на деле. Государственные структуры только способствуют этому — не раз бывало, что антифашистские выступления радикально пресекались, в то время как «запрещённые» марши шли под охраной полиции и спецслужб, а часто и с участием политиков. Мы не желаем в деталях ворошить сложные вопросы истории — и советские войска, введённые в Латвию и прикрывавшие депортацию местного населения, и латышские добровольческие батальоны, вначале проводившие геноцид в еврейских гетто и беларуских деревнях, а после ставшие основой для национальных дивизий СС — нам одинаково противны! Мы выдвигаем другой, гораздо более важный для Латвии вопрос: КАКОЙ БУДЕТ НАША СТРАНА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРЕКРАТИТЬ?

Мы призываем каждого — поддержите своим участием инициативу, призванную продемонстрировать стране и миру — мы не больны нацизмом! Радикальные отморозки — не более чем позорное меньшинство, взятое под охрану политиками, не имеющими других идей как удержаться в своих креслах! Мы просим вас не заниматься «антифашизмом» из-за спин полиции — оставьте нацистам презрительную тишину и посетите в полдень 16 марта Саласпилский мемориал, где многие нынешние герои «защищали родину». Приносите с собой к месту бывшего детского барака цветы и игрушки, как знак памяти. Создайте традицию, которая однажды, не смотря ни на что, сможет сказать: ОНИ НЕ ПРОЙДУТ!

Mūsu valstī pavasaris tradicionāli sākas no sagatavošanās Latviešu leģiona atmiņas dienas atzīmēšanai. Ļaudis no jauna atceras pagājušā gadsimta aizvainojumus, dalās uz grupējumiem un dzīvo iedomātajā karā. Bet cilvēks tiecas pārvērst domas darbībā — jo tāda ir mūsu daba. Jau veselas paaudzes izauga ar dzīvojošo zemapziņā vai ar apzinātu "aksiomu", ka katrs krievs ir imperiālists, kas naktīs sapņo, kā pazudināt Latviju, bet katrs latvietis — ir nacists. Kāda nākotne ir valstij, kuras sabiedrību sadala šādi noskaņojumi? Trausls miers, pie mazākās dzirksteles draudošs aizsvilties ar etnisku pilsoņkaru! Katrs šāds gājiens (un nereti arī pretdarbības pasākumi) kurina sabiedrības polarizāciju — sen jau tie vāc lielākoties ne pašus leģionārus, bet jaunus nacistus, ar kāškrustiem uz piedurknēm un nacionāla naida propagandu dzīvē. Valsts struktūras tikai sekmē to — ne vienu vien reizi sanāca tā, ka antifašistiski priekšnesumi tika radikāli bloķēti, tai pašā laikā kad " aizliegtās" maršas gāja zem policijas un specdienestu apsardzes, bet bieži arī ar politiķu piedalīšanos. Mēs nevēlamies detaļās celt sarežģītos vēstures jautājumus – gan padomju karaspēks, kas iegāja Latvijā un piesedza vietējo iedzīvotāju deportāciju, gan latviešu brīvprātīgie bataljoni, kas sākotnēji veica genocīdu ebreju geto un baltkrievu ciemos, bet vēlāk kļuvušie par pamatu nacionālajai SS divīzijai, — mums vienādi pretīgi! Mēs izvizam daudz svarīgāku Latvijai jautājumu: KĀDA BŪS MŪSU VALSTS, JA TO NEPĀRTRAUKT?

Mēs saucam katru atbalstīt ar savu piedalīšanos iniciatīvu, kas ir vērsta demonstrēt valstij un pasaulei, ka mēs neesam slimi ar nacismu! Radikālie vājprātiņi ir ne vairāk kā apkaunojošais mazākums, ko ņēma zem apsardzes politiķi, kam nav citu ideju kā noturēties savējos krēslos! Mēs aicinām jūs nenodarboties ar „antifašismu" aiz policijas mugurām — atstājiet nacistiem nicinošo klusumu un apmeklējiet 12:00 16. martā Salaspils memoriālu Salaspilī (vai citā dienā, ja jums ir ērtāk) , kur daudzi tagadēji varoņi "aizsargāja dzimteni". Atnesiet līdzi pie bērnu bijušās barakas vietas ziedus un rotaļlietas, kā atmiņas zīmi. Radiet tradīciju, kura reiz, neskatoties ne uz ko, nozīmēs vienu: TIE NEPAIES!